Help, ik ben erfgenaam en/of executeur. Wie kan mij helpen?

In veel testamenten wordt de partner, een kind of een goede vriend/vriendin tot executeur benoemd. Bent ú die partner, dat kind of die goede vriend/vriendin dan wilt u deze belangrijke en eervolle rol wellicht graag vervullen. 
Of is er geen executeur en komt er als erfgenamen niet uit?
Of bent u ‘vrijwillig’ aangewezen als boedelgevolmachtigde door de (andere) erfgenamen? 
De nalatenschap moet natuurlijk wel worden afgewikkeld.

Door emoties, door gebrek aan tijd of gewoon omdat u het allemaal toch wel erg ingewikkeld vindt, ziet u hier echter mogelijk enorm tegenop. Begrijpelijk, want er komt op dat moment ook daadwerkelijk veel op u af. Er moet immers veel geregeld worden en u wilt de overledene die dat vertrouwen in u heeft gesteld en/of de (overige) erfgenamen natuurlijk niet teleurstellen. 
Bedenk dat u als executeur of gevolmachtigde niet alles zelf hoeft te weten of moet doen. Schroom daarom op zo’n moment niet om hulp in te schakelen. 

Vaak staat het testament toe dat u iemand als executeur aan u toe mag voegen. Is dat niet het geval, dan kunt u altijd een adviseur inschakelen. Voorwaarde voor het inschakelen van hulp is over het algemeen wel dat u er zelf niet toe in staat bent. Van een professionele executeur zal uiteraard meer verwacht worden, maar ook daar kan soms kennis op bepaalde gebieden ontbreken, waardoor (specialistische) ondersteuning nodig is. 

In welke situatie ook, uw RegisterExecuteur ondersteunt u daarbij graag. Bel of mail hiervoor Uw RegisterExecuteur.

Erfenis en bijstand? Let op!

Een erfenis of legaat heeft gevolgen voor een bijstandsgerechtigde. Deze gevolgen strekken vaak verder dan u denkt. Niet alleen als de erfenis of het legaat ook daadwerkelijk wordt ontvangen, kan gekort worden op de bijstand of kan deze zelfs volledig stop worden gezet.

Ook als de nalatenschap nog “onder de langstlevende echtgenoot blijft” en het bijstandsgerechtigde kind slechts een niet-opeisbare vordering krijgt op deze langstlevende ouder heeft dit vervelende consequenties. De gemeente kan namelijk op het moment dat de vordering opeisbaar wordt (meestal bij het overlijden van de langstlevende) de eerder uitgekeerde bijstand verhalen op die vordering. Ze mogen daarbij teruggaan tot het moment van het overlijden van de eerste ouder. Het kind onterven of verwerpen helpt hier niet. Een kind in de bijstand moet namelijk een beroep doen op zijn legitieme portie en verwerpen is ook niet ‘toegestaan’. Als bijstandsgerechtigde word je namelijk geacht om alles te doen om in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien, zodat een beroep op de bijstand niet nodig is.

Heeft u vragen hierover en wit u weten hoe dit precies zit? Bel of mail uw RegisterExecuteur.

Gelijkstelling schoonkind en kind voor de erfbelasting mogelijk, let op de voorwaarden

Na het overlijden van een eigen kind, erft de schoondochter of -zoon niet automatisch van u, want volgens het wettelijk erfrecht is een schoonkind geen erfgenaam. Wilt u hem of haar toch van u laten erven, dan zult u dit moeten regelen door hem/haar in uw testament tot (mede)erfgenaam te benoemen. Ook kunt u ervoor kiezen om het schoonkind een legaat toe te kennen. Houd daarbij wel in de gaten dat andere eigen kinderen en eventuele kinderen van het overleden eigen kind altijd recht hebben op minimaal de legitieme portie.

Voor wat betreft de erfbelasting geldt het volgende. In de Successiewet is bepaald dat in de situatie dat een eigen kind is overleden, het schoonkind dezelfde tarieven en vrijstellingen geniet als voor dit eigen kind het geval zou zijn geweest. Hierbij is wel de voorwaarde dat het huwelijk/het geregistreerd partnerschap van uw kind of schoonkind is geëindigd door overlijden en niet door echtscheiding. Onder aanvullende voorwaarden geldt dit ook voor samenwoners. Uitgaande van de cijfers van 2022 zou dit betekenen dat dit schoonkind een vrijstelling heeft van €21.559 en dat hij/zij tot een bedrag van €130.425 na aftrek van de vrijstelling 10 % en daarboven 20% aan erfbelasting verschuldigd zou zijn.

Heeft u vragen hierover en wit u weten hoe dit precies zit? Bel of mail uw RegisterExecuteur.

Houd de opeisbaarheidsgronden van de vorderingen van de kinderen in de gaten

In de meeste testamenten zijn de wettelijke opeisbaarheidsgronden van de vordering vanwege de erfdelen van de kinderen uitgebreid. Denk bijvoorbeeld aan de opname in een zorginstelling van de langstlevende of hertrouwen in gemeenschap van goederen door de langstlevende. Houd deze opeisbaarheidsgronden in een testament in de gaten! 

Ook al heeft u goede redenen om de vordering die u vanwege het overlijden van een eerste ouder heeft nog bij de langstlevende te laten; verjaring ligt op de loer. De termijn van verjaring gaat namelijk lopen op het moment dat een van de (in het testament genoemde opeisbaarheidsgronden zich voordoet. Als u als kinderen uw vordering niet op tijd opeist, kan uw vordering dus verjaren. Ondanks wellicht goede bedoelingen kan dit er toe leiden dat u uiteindelijk met lege handen komen te staan.

Wilt u hier meer over weten en/of niet voor verrassingen komen te staan? Uw RegisterExecuteur helpt u graag. Bel of mail hiervoor Uw RegisterExecuteur. 

Let op een met uitsluiting verkregen erfenis heeft invloed op uw eigen nalatenschap

Krijgt u te maken met een nalatenschap? Kijk dan niet alleen naar het testament van de overledene, maar ook naar dat van zijn of haar ouders of andere familieleden waarvan is geërfd. Vanwege een daarin opgenomen uitsluitingsclausule kan de nalatenschap er wel eens heel anders uit zien dan u in eerst instantie denkt.

De uitsluitingsclausule hebben we in twee smaken: “zacht” en “hard”. De “zachte” uitsluitingsclausule werkt alleen bij echtscheiding; er hoeft dan dus niet gedeeld te worden met de (aanstaande) ex. De “harde” uitsluitingsclausule werkt ook bij overlijden. Vooral de laatste vorm kan bij een later overlijden van de verkrijger een grote rol spelen. 

Bij het vaststellen van uw nalatenschap moet dus worden opgelet. Vooral als een langstlevende echtgenoot opnieuw trouwt en overlijdt kan het bepalen van zijn/haar erfenis ingewikkeld zijn. Want wat is nou precies van wie? Zeker als de verhouding tussen de kinderen/erfgenamen van de overledene en de nieuwe partner niet optimaal zijn, kan dat tot onaangename situaties leiden. Een goede boedelbeschrijving na het overlijden van de eerste partner is eigenlijk een “must”. Het tijdens leven al inzichtelijk en duidelijk hebben wat van wie is, helpt ook enorm. 

Wilt u hier meer over weten of heeft u hulp nodig bij het in kaart brengen zodat uw eigen erfgenamen niet voor verrassingen komen te staan? Uw RegisterExecuteur helpt u graag. Bel of mail hiervoor Uw RegisterExecuteur.

Van wie is de en/of rekening?

Zeker bij een overlijden speelt deze vraag. Want behoort het saldo nu wel of niet tot de nalatenschap? En zo ja, voor welke deel?

Een en/of rekening wordt in veel gevallen gebruikt om ervoor te zorgen dat de mederekeninghouder ook toegang heeft tot de betreffende bankrekening. Je ziet dit bij partners maar ook vaak bij ouders en kinderen. Zeker naarmate de ouders op leeftijd komen.
Door geld op deze rekening te storten wordt het geld niet automatisch van de ander. Anders gezegd: Besef dat het saldo op een en/of rekening altijd van degene blijft van wie het geld afkomstig is.

In de situatie van een en/of rekening tussen partners (al dan niet gehuwd/geregistreerd) moet dus bekeken worden van wie het geld afkomstig is en wat er eventueel over is afgesproken. Ook bij echtgenoten die in gemeenschap van goederen getrouwd zijn, kan dit spelen; bijvoorbeeld als een van beiden geld onder uitsluiting heeft verkregen vanwege een schenking en/of erfenis.

Dus: Leg tijdens leven op de juiste wijze vast van wie het saldo op de en/of rekening is en laat de erfgenamen niet gissen of er ruzie over maken!
Heeft u vragen of heeft u hulp nodig bij het in kaart brengen zodat uw eigen erfgenamen niet voor verrassingen komen te staan? Bel of mail uw RegisterExecuteur.